Om LIM

LIM (Likestilling, integrering, mangfold) er en ikke-statlig organisasjon som arbeider for å fremme innvandrernes deltakelse, tillit og tilhørighet til det norske samfunnet. Organisasjonen ønsker å fungere som et talerør for liberale og sekulære verdier og motarbeide segregeringen av samfunnet på etnisk eller religiøst grunnlag. LIMs overordnede mål er et fredelig og inkluderende samfunn, der individets universelle rett til frihet og verdighet blir ivaretatt.

LIM startet i 2009 som et uformelt nettverk hovedsakelig bestående av sekulære muslimer, og vi etablerte oss som en organisasjon i januar 2010. Bakgrunnen for etableringen av LIM er behovet vi initiativtakere så for en ny stemme i integreringsdebatten. Vi mente at det var behov for at sekulære krefter med muslimsk bakgrunn kommer sterkere på banen for blant annet å fungere som en motvekt mot de mer religiøst-konservative kreftene som har vært svært aktive i samfunnsdebatten. På denne måten ønsket vi også å synliggjøre mangfoldet som finnes i innvandrermiljøer – også når det gjelder verdier og tilnærming til integreringsspørsmål. Dessuten har vi sett et behov for en liberal multietnisk aktør som også fokuserer på utfordringer og kritikkverdige forhold i minoritetsmiljøer, og ikke bare retter søkelyset på myndighetenes og storsamfunnets ansvar mht integrering.

Vi mener at en synlig verdikamp i minoritetsmiljøer vil, i tillegg til å fremme forandringer i positiv retning, også bidra til å motvirke fremmedfrykt og muslimhat.

Vi ønsker å understreke at LIM ikke snakker på vegne av norske muslimer. INGEN kan snakke på vegne av en så sammensatt gruppe som muslimer i Norge, på samme måte som ingen kan snakke på vegne av kristne i Norge.

Vi mener det er viktig at både myndigheter og det sivile samfunnet, inkludert innvandrermiljøer, bidrar i kampen mot ideologier, tradisjoner eller holdninger som strider med demokratiske frihetsprinsipper og menneskerettigheter. Videre ønsker vi å forebygge tendenser til utvikling av parallellsamfunn og politisk mobilisering på etnisk eller religiøst grunnlag. Vellykket integrering forutsetter at personer med ulik etnisk bakgrunn møtes og samhandler på felles arenaer.

LIMs visjon er at Norge skal være et fredelig fellesskap som består av frie individer. I vår verdikamp ønsker vi å fremme verdier som kan fungere som «LIM» i samfunnet.

LIMs arbeid er i hovedsak basert på frivillig innsats. Fra 2012 har LIM fått status som ett av flere nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet, og mottar økonomisk støtte over statsbudsjettet. Driftstøtten for 2019 er på 2.000.000 NOK.

Vårt kontor er i Oslo Media House i Skippergata 26 i Oslo.

LIMs styre består av 8 personer. I tillegg har LIM et Råd som per i dag består av 12 personer. Medlem av Rådet blir man etter invitasjon fra styret, men det er anledning til å tegne støttemedlemskap. Vi har dessuten en gruppe på Facebook som vi anbefaler deg å «like».