LIMs Manifes

LIM er et nettverk som består av engasjerte personer med ulik etnisk bakgrunn, hovedsakelig liberale muslimer, som ønsker å bidra positivt til integreringsarbeidet og i samfunnsdebatten. Hovedformålet er å ivareta et fredelig og inkluderende samfunn der alle individer har rett til å leve i frihet og verdighet.

Vi ønsker å arbeide for:

Likestilling – like rettigheter, plikter og muligheter for alle, uansett kjønn, legning, livssyn eller etnisk bakgrunn;

Integrering – deltakelse, inkludering, tilpasning og tilhørighetsfølelse til det norske samfunnet;

Mangfold – toleranse for annerledeshet;

Vår visjon er et fredelig fellesskap som består av frie individer.

Felles kjerneverdier

Felles kjerneverdier er et godt utgangspunkt for å skape gode relasjoner mellom grupper og individer i en stadig mer etnisk mangfoldig samfunn. Navnet LIM signaliserer nettopp at vi ønsker å fremme slike verdier som kan fungere som lim i samfunnet. I vår verdikamp ønsker vi spesielt å fremme ytrings- og livssynsfrihet, likestilling og barns rettigheter. Samtidig vil vi motarbeide illiberale kulturelle praksiser og ideologier i Norge.

Like individuelle rettigheter, plikter og muligheter bidrar til å skape tillit og tilhørighetsfølelse. Det stimulerer igjen viljen til delaktighet og integrering.

Tilpasning og inkludering

Innvandring til et åpent liberalt samfunn som det norske fra samfunn sterkere preget av tradisjoner og konservatisme kan representere en utfordring – både for dem som velger å flytte hit og for samfunnet som tar imot dem. En vellykket integrering forutsetter inkludering fra storsamfunnets side, men også deltakelse i samfunnet og en viss kulturell og verdimessig tilpasning fra den enkelte innvandrers side.

Innvandrerbefolkningen i Norge er mangfoldig. Ethvert menneske har rett til å bli betraktet som et individ og ikke bare som et medlem av en spesiell etnisk eller religiøs gruppe. Et slikt utgangspunkt kan være med å forebygge stereotype oppfatninger av ikke-vestlige innvandrere eller muslimer som en ensartet gruppe.

Det er viktig at både myndigheter og det sivile samfunnet bidrar med holdningsarbeid med sikte på å motarbeide og forebygge ideologier, tradisjoner eller holdninger som strider mot demokratiske frihetsprinsipper og menneskerettigheter.

Samtidig må det aksepteres at mennesker som kommer til Norge er forskjellige fra mange av dem som bor her, og at de også har rett til å være det. I et slikt tolerant klima legges grunnlaget for gjensidig respekt og deretter for integrering.

Det er viktig at innvandrere stimuleres og gis muligheten til å delta i arbeidslivet, innen utdanning, i det politiske liv og i det sivile samfunnet for øvrig.

Konstruktiv integreringsdebatt og konfliktforebygging

Vårt utgangspunkt er at mennesker med forskjellige etnisk eller religiøs tilhørighet kan leve sammen i fred. Kulturelle forskjeller behøver ikke i seg selv å være en kilde til konflikt. (Selv)oppnevnte ledere eller «talspersoner» for grupper definert etter religiøse/etniske/kulturelle skillelinjer spiller erfaringsmessig en viktig rolle for om fleretniske samfunn blir fredelige eller konfliktfylte. Det hviler derfor et særlig ansvar på slike.

Vi ønsker å fremme en konstruktiv integreringsdebatt som bygger på tillit og ansvar for fellesskapet. I dette ligger nødvendigheten av at ulike oppfatninger møtes på fredelig vis i et tolerant diskusjonsklima. Åpne diskusjoner i et moderne samfunn vil også gjøre det lettere å skape respekt for de beslutninger som tas. En forutsetning og en ramme for en slik diskusjon er ytringsfriheten og rettsstatsprinsippet. Derfor er vi imot totalitære ideologier, såvel politiske som religiøse.

Vi tar avstand fra aktører som polariserer debatten ved eksempelvis å dyrke krenkelse, tegne trusselbilder, påta seg offerrollen på vegne av ”sin gruppe” eller generelt ved å understreke skiller mellom ”oss” og ”dem”.

Videre ønsker vi å forebygge tendenser til utvikling av parallellsamfunn og politisk mobilisering på etnisk eller religiøst grunnlag. Vellykket integrering forutsetter at personer med ulik etnisk bakgrunn møtes og samhandler på felles arenaer.